Ervaring

Onder andere:

 • Kwartiermaker en programmamanager implementatie Omgevingswet:
  • Onderzoeken van de impact van de Omgevingswet op gemeentelijke organisatie en inwoners
  • Ontwikkelen van een programma-opzet  en invoeringsstrategie 
  • Aansturing en begeleiding van het programmateam
 • Programmamanager jeugdzorg
  • Opzetten en implementeren van een breed programma voor de decentralisatie en transformatie van jeugdzorgtaken
  • Aansturing van programmateam jeugd
  • Voeren van regionale onderhandelingen met jeugdzorgaanbieders en mede-opstellen transitie-arrangementen

 • Toekomstvisie Nieuwegein 2025
  • Opstellen toekomstvisie d.m.v. intensieve inwonersparticipatie
 • Coördinator regionale samenwerking
  • Intern en extern bepalen en stroomlijnen van activiteiten en prioriteiten in de regio
  • Bijdragen aan een ruimtelijk-economische koers
  • Doorontwikkeling U10
 • Programmanager sport en bewegen 
  • Ontwikkelen nieuw programma dat aansluit bij vernieuwing in het sociaal domein
  • Implementatie taakstelling
  • Aansturing team
 • Beleidsadviseur complexe multiprobleemgezinnen 
  • Verbreden en doorontwikkelen aanpak
  • Aansluiting op de nieuwe zorginfrastructuur na de transities in het sociaal domein
 • Opzetten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • Doorontwikkelen lokale zorginfrastructuur
  • Regionale uitrol Verwijsindex Risicojongeren 
 • Projectleiding sociaal programma 
  • Opzet van de sociale component van een integrale wijkvisie d.m.v. inwonersparticipatie
  • Inclusief haalbaarheidsanalyse
 • Participatieprogramma ter voorkoming van  jeugdoverlast
  • Opzetten van het programma en begeleiden van diverse activiteiten 
 • Harmonisatievoorstel kinderopvang/peuterspeelzaalbeleid
  • Inclusief evaluatie voor- en vroegschoolse educatie
  • Inclusief bezuinigingsvoorstel
 • Procesbegeleider natuurspeeltuin
  • Begeleiden van initiatiefnemers
  • Optreden als accounthouder